Algemene voorwaarden Restaurant Kale & de Bril

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn van toepassing bij Restaurant Kale & de Bril.

U kunt deze voorwaarden inzien via www.khn.nl/uvh-nl

Privacy Verklaring Restaurant Kale & de Bril

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Restaurant Kale & de Bril verstrekt.
Respect voor de privacy van onze gasten en opdrachtgevers zien we als een maatschappelijke plicht.
We bieden gerichte service d.m.v. onze nieuwsbrief en adviezen, daar hebben we soms persoonsgegevens voor nodig. Hierin volgen wede AVG, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.Onze online & offline dienstverlening is transparant en betrouwbaar!

Omgaan met persoonsgegevens

  1. Om offertes en facturen op te stellen of voor het informeren via onze nieuwsbrief gebruiken we adresgegevens. Voor het verzenden hiervan gebruiken we een post- of mailadres.
  2. We gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.
  3. We verkopen persoonsgegevens nooit aan derden, noch geven we ze weg tegen wederdiensten. Aan ons verstrekte persoonsgegevens blijven bijRestaurant Kale & de Bril.
  4. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht van kracht is die ons noodzaakt persoonsgegevens langer te bewaren. Adresgegevens van offertes en facturen worden opgenomen in onze klanten database. Deze is versleuteld opgeslagen en wordt alleen gebruikt voor eigen communicatie. Facturen en offertes worden minimaal elektronisch of op papier onder de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.
  5. We doen er alles aan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Om verlies van bestanden te voorkomen worden er regelmatig back-ups gemaakt. Ook deze staan versleuteld op een externe harde schijf.
  6. AVG geeft de gast en opdrachtgever het recht om persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving.

Opmerkingen of vragen over deze privacyverklaring of eigen persoonsgegevens?Neem contact op.

Huisregels Restaurant Kale & de Bril

Alcohol, roken, drugs, wapens
Alcoholische dranken worden niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Bezoekers dienen dit in geval van twijfel middels legitimatie te kunnen aantonen.
Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol wordt de toegang geweigerd.
Bezoekers die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren wordt geen alcoholhoudende drank meer verstrekt. Hen wordt verzocht het pand te verlaten.
Het is niet toegestaan om binnen in Restaurant Kale & de Bril te roken. Ook het gebruik van e-sigaretten is niet toegestaan. Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van drugs wordt de toegang geweigerd.
Het is niet toegestaan binnen of rondom Restaurant Kale & de Bril drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen. Bij geconstateerde overtreding worden de aangetroffen goederen in beslag genomen en wordt de betreffende persoon verzocht het pand te verlaten. In geval van drugs zal direct de politie worden verwittigd.
Het is niet toegestaan om wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, bij zich te dragen. Bij geconstateerde overtreding wordt de politie ingeschakeld.

Eigendommen
Het is niet toegestaan om diefstal of vernielingen te plegen. Bij overtreding doen wij aangifte en wordt de overtreder overgedragen aan de politie. Toegebrachte schade wordt verhaald op de veroorzakers.
Consumpties worden uitsluitend gebruikt en genuttigd binnen het gebouw of op door ons toegewezen buitenlocatie. Het is niet toegestaan glaswerk of consumpties mee te nemen buiten de genoemde plaatsen.
Restaurant Kale & de Brilen zijn personeel kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, vernieling of diefstal van eigendommen van gebruikers, alsmede voor letsel en materiële en immateriële schade aan bezoekers.

Veiligheid
In verband met de veiligheid kunnen bezoekers worden gefouilleerd. Personen die hieraan geen medewerking verlenen wordt de toegang geweigerd.

Gedrag
Bij gedrag dat door andere bezoekers of medewerkers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing. Bij herhaling wordt de betreffende persoon verzocht het pand te verlaten.
Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme of discriminatie zijn niet toegestaan.
Personen die in welke vorm dan ook overlast veroorzaken voor medewerkers of andere bezoekers wordt verzocht het pand te verlaten of wordt de toegang geweigerd.
Bezoekers dienen bij het verlaten van het pand rekening te houden met de omwonenden. Zij dienen zich niet luidruchtig te gedragen, geen afval achter te laten en geen vernielingen aan te brengen.
Personen die in het verleden voor overlast hebben gezorgd wordt de toegang geweigerd.
Alle aanwijzingen gegeven door Restaurant Kale & de Bril en zijn personeel dienen onverwijld te worden opgevolgd.

Diversen
Het is uitsluitend toegestaan om huisdieren mee te nemen in het gebouw wanneer u hiervoor telefonisch contact met ons heeft gehad, wij accepteren alleen honden die schoon zijn en zich rustig kunnen gedragen. We behouden ons het recht honden te weigeren. Een uitzondering geldt voor blindengeleidehonden en hulphonden.
Het is niet toegestaan eigen dranken en etenswaren mee naar binnen te nemen.
Restaurant Kale & de Bril heeft het recht om gasten toegang te weigeren op grond van onvoldoende kledij of persoonlijke hygiëne.

Algemeen
Overtreding van het huisreglement kan leiden tot het verzoek om het pand te verlaten. Het geen gehoor geven aan dit verzoek kan leiden tot verwijdering door de bevoegde instanties.
Boetes voortkomend uit het overtreden van het huisreglement worden verhaald op de overtreder.
Indien er zich situaties voordoen waarin dit huisreglement niet voorziet, dan beslist Restaurant Kale & de Bril over mogelijk te nemen maatregelen.